Om oss

Styrelsen

Anne Landborg

Ordförande

Margareta Malm

Kassör

Bengt Edhlund

Vice ordförande

Anna Tribbler

Hemsida & Sociala medier

Åsa Klintberg

Sekreterare

Daniel Henningsson

Föredrag

Stadgar

Föreningens namn är Egyptologiska föreningen i Stockholm (EFIS).

Föreningens ändamål är att vara ett forum för personer som är intresserade av det forntida Egypten och angränsande ämnen. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. Föreningens verksamhet består av olika former av aktiviteter såsom

 • medlemsmöten
 • studiecirklar
 • föreläsningar
 • resor och studiebesök
 • kontakter med forskningsinstitutioner och andra organisationer inom EFIS verksamhetsområde
 • information om föreningens aktiviteter i olika medier

Föreningen är religiöst och politiskt obunden och bedrivs enligt demokratiska principer.

För att möjliggöra sin verksamhet har föreningen rätt att

 • ta upp medlemsavgifter
 • ta emot bidrag och donationer
 • genomföra avgiftsbelagda sammankomster för allmänheten.

Intresserade personer kan bli medlemmar i föreningen. Medlemskap erhålles genom erläggande av medlemsavgiften. Medlemsuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Vi lämnar inte ut uppgifterna till tredje part utan godkännande. Vid utebliven årsavgift upphör medlemskapet.

En styrelse bestående av ordförande jämte minst fyra ledamöter väljs vid årsmötet och leder föreningens verksamhet. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och ansvariga för eventuella övriga funktioner som verksamheten kräver. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av dess ledamöter är närvarande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Föreningens högsta beslutande instans är årsmötet där alla medlemmar har rätt att närvara. Föreningen håller årsmöte senast under mars månad. Styrelsen sänder ut kallelse senast 20 dagar före årsmötet. Till kallelsen bifogas verksamhetsberättelse för det gångna året samt förslag till dagordning. Motion lämnas till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet. 2/2 Justerat protokoll från årsmötet bifogas nästa programutskick till alla medlemmar.

Årsmötet behandlar följande ärenden:

 • val av ordförande för mötet
 • val av sekreterare för mötet
 • val av två justerare tillika rösträknare
 • mötets stadgeenliga utlysande
 • föreningens verksamhetsberättelse samt ekonomiska redovisning för det gångna året
 • revisorernas granskningsberättelse – fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • fastställande av medlemsavgift
 • val av styrelse; ordförande för tiden till och med nästa årsmöte, övriga ledamöter till och med det därpå följande årsmöte
 • val av två revisorer och en ersättare för en period om ett år
 • val av tre medlemmar, varav en sammankallande, att vara valberedning till nästa årsmöte
 • motioner eller andra ärenden.

På årsmöte kan med 90 % majoritet hedersmedlem utses

Styrelsen utser firmatecknare vilka tecknar firma var för sig.

Föreningens stadgar kan endast ändras genom enkel majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst en månad ska förlöpa mellan mötena.

Upplösning av föreningen kräver att minst 2/3 närvarande medlemmar röstar för detta vid två på varandra följande föreningsmöten, varav ett ska vara ordinarie årsmöte. Minst en månad ska förlöpa mellan mötena. Eventuella tillgångar ska delas lika mellan Medelhavsmuseet och Museum Gustavianum till förmån för arbetet med deras egyptiska samlingar.